Konfesjonał akademicki

konfesjonal1

Są sprawy których sami nie rozwiążemy.

Są ciężary, których sami nie udźwigniemy.

Są przeszkody, których sami nie pokonamy.

Są grzechy, z którymi dalej już nie pójdziemy.

Konfesjonał akademicki

Środa od 18:00

Kontakt

Kontakt w sprawach duszpasterskich:
ks. Sławomir Woźniak

 


DA Laboratorium Wiary

przy parafii Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Jesteś tutaj:
Start > Studnia Jakubowa
Studnia Jakubowa

"Studnia Jakubowa"

To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotykamy się, co tydzień w niedzielę o godz. 20:00 w oratorium.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii.

W naszych spotkaniach jest czas nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Po spotkaniu ze Słowem gromadzimy się przy herbacie, ciastku... Mamy wtedy okazję, aby pogłębić nasze więzi oraz świętować bieżące wydarzenia.

Podczas tych spotkań natchnieni przez Ducha Świętego planujemy między innymi wspólne wyjazdy itp.

Zapraszamy!Tydzień Biblijny
Nowości - Studnia Jakubowa

OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE

List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!

Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu zaufali umarł na krzyżu. Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak stanął pośród nich jako ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia chrześcijańskiego odnosić się do Pisma świętego, a zwłaszcza do Jego Ewangelii i nauczania Apostołów, wiernie przekazywanego i wyjaśnianego przez ich następców. Chodzi o to, aby swoją chrześcijańską tożsamość i egzystencję budować na mocnym fundamencie apostolskiego depozytu wiary i nie przeceniać wartości objawień prywatnych, a tym bardziej nie opierać swej wiary na bliżej nieokreślonych wizjach. Jezus odsyła nas wyraźnie do Objawienia Bożego danego całemu ludowi. Przypomnijmy zatem jego wartość i zapytajmy o znaczenie objawień prywatnych.

Więcej…
 
Vaticanum II i KKK o SŁOWIE BOŻYM
Nowości - Studnia Jakubowa

Vaticanum II o Słowie Bożym

Oto scholastyczne twierdzenie: „Gratia supponit naturam” (łaska zakłada naturę), można by powiedzieć, że do czytania, studiowania i rozważania Biblii potrzebny jest pewien sprzyjający klimat.

Właśnie ten klimat został bardzo mocno „ocieplony” przez Ojców soborowych zgromadzonych na Soborze Watykańskim II, którzy bardzo mocno podkreślili rolę Pisma Świętego zarówno w życiu Kościoła, jak i poszczególnych wierzących.

Dość czytelnym znakiem tego był już sam przebieg sesji soborowych rozpoczynających się od uroczystej intronizacji Pisma Świętego.

Jednym ze znaczących dokumentów SW II była m.in. Konstytucja o Objawieniu Bożym (Dei Verbum), która stwierdzała w rozdziale VI (pkt 21):

Więcej…
 
Dynamika "lectio divina"
Nowości - Studnia Jakubowa

Dynamika "lectio divina"

Etapy dnia przeżywanego w świetle Słowa Bożego

 

I. L e c t i o:

 

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całą twoją istotą.

Więcej…
 
W szkole Słowa Bożego
Nowości - Studnia Jakubowa

W Liście Apostolskim Tertio millennio adveniente Jan Paweł II wyraził życzenie, aby chrześcijanie powrócili „z odnowionym zapałem do Biblii" (TMA 40). Powrót do Biblii zaczął się w Kościele od II Soboru Watykańskiego. W Konstytucji o Objawieniu Bożym (1965) wprost stwierdza się, że wierni „winni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego", które jest dla nich „utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego" (KO 21, 22), co w praktyce oznacza przywrócenie Biblii całemu Ludowi Bożemu.

Droga Słowa Bożego do serc współczesnych ludzi jest jednak bardzo powolna i bolesna, a obecne pokolenie wykazuje silny rozdźwięk między Ewangelią a życiem. Potrzeba więc nowych inspiracji biblijnych, które pomogą rozbudzić żywy sens wiary u ludzi ochrzczonych i związanych z Kościołem oraz pomogą otworzyć się na tych, którzy „szczerym sercem szukają Boga".

 

Więcej…
 
Wyrwał nas śmierci, by dać nam życie
Nowości - Studnia Jakubowa
Homilia paschalna Melitona z Sardes, biskupa*

Liczne były wypowiedzi proroków dotyczące misterium paschalnego, którym jest Chrystus.„Jemu niech będzie chwała na wieki wieków, amen”. On przyszedł z niebios na ziemię dla człowieka pogrążonego w niedoli. Wziął ludzką naturę w łonie Dziewicy i stał się człowiekiem. Dzięki ciału podlegającemu cierpieniom wziął na siebie wszystkie ludzkie słabości i zniweczył w sobie jego pożądliwość, a mocą ducha, do którego śmierć nie miała dostępu, zgładził śmierć ludobójczą.

Więcej…
 
Pełnia miłowania
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana

Pełnię miłowania, jakim się mamy wzajemnie miłować, Pan określił słowami:

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Wniosek, który z tych słów wypływa, podaje w swoim liście święty Jan ewangelista:

„Chrystus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci”.

To znaczy miłować się wzajemnie tak, jak nas umiłował Pan, który oddał za nas swoje życie. Czytamy w Księdze Przysłów:

„Gdy z możnym zasiądziesz do stołu, pilnie uważaj, co masz przed sobą; podobnie uczyń i ty, wiedząc, że masz przygotować to samo”.

Więcej…
 
Jedna jest śmierć Chrystusa za świat
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Dzieła św. Bazylego, biskupa: „O Duchu Świętym”

Plan Boga i Zbawiciela naszego polega na podniesieniu ludzi z upadku i przywróceniu im przyjaźni z Bogiem, utraconej wtedy, gdy przez nieposłuszeństwo człowiek Mu się przeciwstawił. Dlatego Chrystus przyszedł na świat w ludzkiej postaci, pozostawił nam przykład swojego życia opisany w Ewangelii, poniósł mękę i krzyż, został złożony do grobu i zmartwychwstał. W ten sposób człowiek, zbawiony, może dzięki naśladowaniu Chrystusa odzyskać swój pierwotny stan dziecka Bożego. Doskonałość życia jest więc naśladowaniem Chrystusa; nie tylko przykładu łagodności, jaki nam pozostawił, a także pokory i cierpliwości, gdy przebywał z nami na tej ziemi; ale upodobnieniem się do Jego śmierci, jak mówi Paweł, naśladowca Chrystusa:

Więcej…
 
Także i my mamy się chlubić w krzyżu Pańskim
Nowości - Studnia Jakubowa
Kazanie św. Augustyna, biskupa*

Męka naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jest zadatkiem chwały i pouczeniem w cierpieniu. Zaiste, wielkich rzeczy mogą oczekiwać serca wiernych od Boga łaski, skoro nie dość było, że Jego Syn Jednorodzony i współwieczny Ojcu narodził się jako człowiek i z Matki wziął poczęcie, ale i z ręki ludzi, których stworzył, zechciał śmierć ponieść.

Wielkie są obietnice, które Pan obiecał spełnić dla nas w przyszłości, lecz o wiele większe jest dzieło dla nas dokonane, którego pamiątkę czcimy obecnie.

Więcej…
 
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana
Nowości - Studnia Jakubowa
Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa, na Niedzielę Palmową

Dzisiaj Chrystus przychodzi z Betanii. Zdąża dobrowolnie ku swej męce, a Jego święte cierpienie ma przypieczętować tajemnicę naszego zbawienia. Podążajmy i my, aby razem z Nim wstąpić na Górę Oliwną. Podąża więc dobrowolnie drogą do Jerozolimy, On, który dla nas zstąpił z nieba, aby nas, powalonych w prochu ziemi, wywyższyć razem ze sobą „ponad wszelką zwierzchność i władzę, i moc, i panowanie, i ponad wszelkie inne imię”. Podąża Chrystus, lecz nie jako ten, który kroczy w chwale, pełen przepychu i wspaniałości, bo

Więcej…
 
Będziemy uczestnikami Paschy
Nowości - Studnia Jakubowa
Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa

Będziemy więc uczestnikami Paschy, chociaż jeszcze w jej wyobrażeniu, to jednak bardziej wyraziście niż za dawnego Przymierza. Tamta Pascha, odważę się to powiedzieć, była tylko niewyraźnym obrazem naszej Paschy. Ale i w tej obecnej będziemy uczestniczyli w pełni i wyraziście wtedy, gdy Chrystus, Słowo Boże, będzie ją spożywał z nami w królestwie Ojca. Wtedy ukaże nam rzeczywistość, którą dzisiaj poznajemy tylko częściowo i o niej nas pouczy. A będzie to nowa Pascha, ponieważ zawsze pozostaje nowe to, co dzisiaj poznajemy. My więc starajmy się zrozumieć jej istotę. Poucza nas Chrystus, Słowo Boże, a jego nauka jest pokarmem, którym nas karmi.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8