Konfesjonał akademicki

konfesjonal1

Są sprawy których sami nie rozwiążemy.

Są ciężary, których sami nie udźwigniemy.

Są przeszkody, których sami nie pokonamy.

Są grzechy, z którymi dalej już nie pójdziemy.

Konfesjonał akademicki

Środa od 18:00

Kontakt

Kontakt w sprawach duszpasterskich:
ks. Sławomir Woźniak

 


DA Laboratorium Wiary

przy parafii Miłosierdzia Bożego

Sosnowiec ul. Jagiellońska 2

Jesteś tutaj:
Start > Studnia Jakubowa
Studnia Jakubowa

"Studnia Jakubowa"

To spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotykamy się, co tydzień w niedzielę o godz. 20:00 w oratorium.

Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa przez Jego Słowo, przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania. Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w Ewangelii.

W naszych spotkaniach jest czas nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Po spotkaniu ze Słowem gromadzimy się przy herbacie, ciastku... Mamy wtedy okazję, aby pogłębić nasze więzi oraz świętować bieżące wydarzenia.

Podczas tych spotkań natchnieni przez Ducha Świętego planujemy między innymi wspólne wyjazdy itp.

Zapraszamy!On samego siebie wydał za nas w ofierze
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Dzieła św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe: „O regule prawdziwej wiary, do Piotra”

Ofiary ze zwierząt, jakie jedyny Bóg Nowego i Starego Przymierza – Trójca Święta – nakazał naszym ojcom, aby je składali, były obrazem owego najmilszego daru, w którym sam Syn Boży w swym miłosierdziu miał ofiarować się za nas w ludzkim ciele. Albowiem, jak uczy Apostoł,

„Chrystus samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu”. On, prawdziwy Bóg i prawdziwy najwyższy kapłan, „nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego”.

Więcej…
 
Kościół widzialnym sakramentem zbawiennej jedności
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Konstytucji dogmatycznej Drugiego Soboru Watykańskiego o Kościele „Światłość narodów”

„Oto dni nadchodzą, mówi Pan, a zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe… Umieszczę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę ich Bogiem, oni zaś będą Mi ludem… Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie”.

Więcej…
 
Chrystus modli się za nas i w nas
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Komentarza św. Augustyna, biskupa, do psalmu osiemdziesiątego szóstego

Słowo swoje, przez które Bóg wszystko uczynił, dał ludziom jako ich Głowę i dar najwyższy, oni zaś mieli stać się Jego członkami. Syn Boży jest więc zarazem i Synem Człowieczym; jednym Bogiem wraz z Ojcem, jednym człowiekiem wraz z ludźmi. Gdy wznosimy nasze błagalne modły do Boga, nie oddzielamy Syna od Ojca, a kiedy się modlimy jako Ciało Syna, niech się ono nie oddziela od swojej Głowy. Jeden jest tylko Zbawiciel swojego Ciała, nasz Pan, Jezus Chrystus, Syn Boży. On modli się za nas, modli się w nas, do Niego my się modlimy. Modli się za nas jako nasz kapłan; w nas się modli jako nasza Głowa; do Niego zanosimy modlitwy jako do naszego Boga.

 

Więcej…
 
Krzyż Chrystusa źródłem błogosławieństw
Nowości - Studnia Jakubowa
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża, „O Męce Pańskiej”*

Oświecony przez Ducha prawdy, niechaj nasz umysł przyjmie w czystości i wolności serca chwałę krzyża jaśniejącą w niebie i na ziemi. Niech nam będzie dane pojąć całą głębię słów wypowiedzianych przez Pana w obliczu Jego męki:  „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy”, oraz tego, co dodaje zaraz potem:

„Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.

Więcej…
 
Pośrednik między Bogiem a ludźmi
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Listu świętego Leona Wielkiego, papieża, do Flawiana*

Majestat się uniżył, moc oblekła się w słabość, odwieczny w śmiertelność; a dla uwolnienia nas z ciążącego na nas długu, natura niezmienna w sobie złączyła się z podległą cierpieniom, aby – wybierając najodpowiedniejszy dla nas środek zbawienia – „jeden i ten sam pośrednik między Bogiem a ludźmi” mógł umrzeć podług jednej, a nie mógł umrzeć podług drugiej z tych natur.

Więc Bóg narodził się w całkowitej i pełnej naturze prawdziwego człowieka, zachował bez uszczerbku całą Bożą naturę, a przyjął wszystkie przymioty naszej. Przymioty naszej natury są te, które Bóg jej nadał stwarzając człowieka u początku i które Chrystus przyjął, aby je nam przywrócić.

Więcej…
 
Nie słowami, lecz czynami
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Listów św. Atanazego, biskupa

Zbliża się już do nas nasz Pan, Jezus Chrystus, który dla nas jest wszystkim, i który nam obiecał, że pozostanie z nami zawsze, bo mówi:

„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

On jest naszym Pasterzem i Arcykapłanem, jest drogą i bramą. On sam jest naszym świętem, uroczystością, której oczekujemy, albowiem „naszą Paschą jest Chrystus złożony w ofierze”.

Więcej…
 
Oczyszczenie przez tajemnicę paschalną
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Konstytucji duszpasterskiej Drugiego Soboru Watykańskiego*

Pismo święte, z którym zgadza się doświadczenie wieków, poucza rodzinę ludzką, że postęp ludzki, będący wielkim dobrodziejstwem dla człowieka, przywodzi jednak ze sobą niemałą pokusę: jeśli bowiem zburzy się hierarchię wartości i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia pola prawdziwego braterstwa, skoro wzmożona potęga człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu.

Więcej…
 
Tajemnica paschalna
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Listów wielkanocnych św. Atanazego, biskupa

Jakże to piękne, moi bracia, gdy tak czcimy następujące po sobie święta i przechodząc od jednej do drugiej modlitwy, równocześnie przechodzimy od jednej do drugiej uroczystości. Oto nadeszły dni przynoszące nam odnowę, zwiastujące błogosławioną Paschę, podczas której Pan został złożony w ofierze. Daje nam ona pokarm życia, a Jego drogocenna krew jest źródłem naszej wciąż się odradzającej radości. A przecież wciąż jesteśmy spragnieni, wciąż łakniemy. On zaś jest przy tych, którzy pragną, i w swej łaskawości przybliża spragnionych do świątecznego dnia, bo sam powiedział: „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije”.

Więcej…
 
Rozważanie Męki Pańskiej
Nowości - Studnia Jakubowa
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża: „O Męce Pańskiej”

Prawdziwy czciciel męki Pańskiej spojrzeniem serca patrzy na ukrzyżowanego Jezusa, a w Jego ciele widzi własne ciało. Niech zadrży wszystko, co ziemskie, na widok konającego Zbawiciela! Niech się skruszą kamienne serca ludzi wiarołomnych! Wy, przytłoczeni grobowym wiekiem doczesności, zrzućcie ciężary grzechów i powstańcie do nowego życia! Niechaj już teraz w Mieście Świętym, czyli w Kościele Bożym, ukażą się znaki przyszłego zmartwychwstania, a to, co ma nastąpić w ciele, niech się już teraz okaże w sercach.

Więcej…
 
Zmiłowania Pańskie nad czyniącymi pokutę
Nowości - Studnia Jakubowa
Z Listu św. Maksyma Wyznawcy, opata*

W minionych czasach i aż po dni nasze wielu, następując kolejno po sobie, zapowiadało Tego, który jest Prawdą. Byli oni sługami łaski Boga i głosili nam Jego zbawczą wolę. Wszyscy oni zgodnie stwierdzają, że nie ma dla Pana nic cenniejszego i droższego niż prawdziwe nawrócenie się ludzi do Boga.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 8